SZAKVÁLASZTÓ  

Pannon Egyetem - Pedagógia

Pedagógia alapszak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2011-06-24) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Bevezetés az oktatási rendszerek világába
Az iskola szervezete és belső világa
Bevezetés a pedagógiába
Hospitálás közoktatási intézményekben
Az iskolán kívüli nevelés intézményrendszere és története
A családi nevelés pedagógiája
Bevezetés a pszichológiába
Hospitálás iskolán kívüli nevelési intézményekben
A művelődés intézményrendszere és története
A tudomány és a kutatás intézményrendszere
Hospitálás művelődési intézményben és kutatóhelyen
Filozófiatörténet
Tudományrendszertan és könyvtárismeret
Kulturális ökológia
Társadalmi ismeretek
Művelődéstörténet
Testnevelés
∑ 30 kredit
2. félév
Neveléstörténet I.
Nevelésfilozófia
Neveléselmélet I.
A nevelés gyakorlata
Oktatáselmélet
Pszichológia az iskolában
Fejlődés- és személyiséglélektan I.
Fejlődés- és személyiséglélektan II.
Pedagógiai kommunikáció I.
Nevelésszociológia
Oktatáspolitika
Testnevelés
∑ 30 kredit
3. félév
Neveléstörténet II.
Neveléselmélet II.
Tanuláselmélet
Tanulásmódszertan
Pedagógiai szociálpszichológia
Oktatás-gazdaságtan
Kutatásmódszertan I.
Pedagógiai kommunikáció II.
Szabadon választható
Specializáció
∑ 33 kredit
4. félév
Neveléstörténet III.
Összehasonlító neveléstudomány I.
Kutatásmódszertan II.
Erkölcsi és jogi szocializáció
Specializáció
∑ 30 kredit
5. félév
Az összehasonlító neveléstudomány európai dimenziói II.
Kutatásmódszertan III.
Életkor-pedagógia I.
Életkor-pedagógia II.
Választandó az alábbi kettő tárgyból
Specializáció
Szabadon választható
∑ 30 kredit
6. félév
Összehasonlító kultúrakutatás
Gyakorlat I. Az iskolán kívüli tevékenységszervezés pedagógiája
Gyakorlat II. A rendezvényszervezés pedagógiája
Szakdolgozati szeminárium
Szakdolgozat
Szabadon választható
Specializáció
∑ 29 kredit
Választandó az alábbi kettő tárgyból
Alternatív pedagógiák
Gyógypedagógiai alapismeretek
Nevelési asszisztens specializáció 3. félév
Professzionális nevelői kompetenciák
Kollégiumpedagógia
Pedagógiai menedzsment
Nevelési asszisztens specializáció 4. félév
Kommunikációs játékok az iskolában
Szabadidőprogramok tartalma,szervezése
Multimédia az oktatásban
Megelőző gyermekvédelem
A napköziotthon pedagógiája
Nevelési asszisztens specializáció 5. félév
Prevenciós munka az iskolában
Pedagógiai pályaismereti és önismereti foglalkozás
Oktatásügyi törvénykezés
Oktatási költségtan
Multikulturális nevelés
Nevelési asszisztens specializáció 6. félév
Integrált nevelés, adaptív oktatás
Szakmai gyakorlat
Segítő beszélgetés
A családi élet pedagógiája